Dugnad i LHK

(Kiosk, tilsynsvakt og sekretariat når klubben har arrangementer)

 

Lørenskog håndballklubb er en foreldredreven klubb og det forventes at alle foreldre/foresatte bidrar. Klubben blir tildelt arrangementer i forbindelse med gjennomføring av seriespill/turneringer. Det er da klubbens arrangementsansvarliges oppgave å fordele vakter slik at arrangementet blir vellykket.

Retningslinjer for fordeling av dugnadsvakter

Det trengs to i sekretariatet, to i kiosk, en i billettsalg og en tilsynsvakt.

Hvert lag får tildelt egne vakter de har ansvar for. Ved tildeling av vakter blir det hensyntatt hvor mange spillere laget har, hvor mange lag de har påmeldt og hvor mange representanter laget har i styret.

Det er oppmann som har ansvaret for at dugnadsvaktene blir fordelt på foreldregruppa på laget.

Styremedlemmer og trenere er fritatt fra dugnadsvakter. Oppmenn er fritatt for dugnadsvakter på eget lag. Har laget fordelt oppmannsoppgaver på flere personer, som f.eks. å fordele dugnadsvakter eller å betjene lagkasse, fritar ikke dette fra dugnadsvakter, men de kan gis færre vakter.

Andre verv i klubben gir ikke fritak fra dugnadsvakter.